27 mesures per a la recuperació de les entitats esportives davant la crisi de la COVID-19

ES

27 mesures per a la recuperació de les entitats esportives davant la crisi de la COVID-19

Mesures de la digitalització

1. Signatura Digital

Habilitar el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat per a la prestació de serveis de certificació digital i l’emissió de signatura electrònica dels càrrecs directius vigents de les entitats esportives.

2. Reunions telemàtiques

Estendre la previsió del Reial Decret Llei 8/2020 sobre la validesa de les reunions dels òrgans de govern i administració de les entitats celebrades de forma telemàtica o sense sessió més enllà de la vigència de l’estat d’alarma; amb subjecció a les condicions d’acreditació de la identitat dels membres

3. E-sports

Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de la modalitat corresponent a la qual es dedica.

4. Competició oficial digital

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable d’innovació, per al desenvolupament de projectes que permetin l’organització de competició oficial digital de les federacions.

5. Formació

Incorporar en els plans formatius dels ensenyaments esportius de caràcter reglat o titulacions pròpies contingut docent en l’ús de noves tecnologies i hàbits saludables per al consum digital.

6. Digitalització de la gestió

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable d’innovació, per al suport en l’adquisició de recursos per al treball telemàtic a les entitats.

7. Formació teletreball

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable d’innovació, per a la formació en habilitats per al treball telemàtic de les persones treballadores de les entitats.

Mesures de la fiscalitat

8. IVA esportiu superreduït

Establir el gravamen al tipus superreduït del 4% sobre serveis esportius, quan el prestador no siguin federacions esportives o clubs reconeguts com de caràcter social, que n’estan exempts.

9. Equipaments IVA 0%

Suprimir l’IVA en inversions d’equipaments esportius.

10. Impost societats

Establir l’exempció de presentar l’Impost de Societats per a entitats sense afany de lucre amb ingressos que no superin els 100.000 €.

11. IRPF | Abonaments esportius

Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import de les quotes satisfetes per l’abonament a instal·lacions esportives públiques o privades.

12. IRPF | Llicències federatives

Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import satisfet per l’obtenció de llicència federativa.

13. IRPF | Deducció directius

Establir la deducció sobre el tram autonòmic de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per a les persones directives d’entitats esportives que desenvolupin les seves tasques en règim de voluntariat, durant els exercicis en què ostentin aquesta condició.

14. IRPF | Exempció ocupador

Establir, durant el primer any posterior a l’estat d’emergència, l’exempció de l’import que es correspon amb el pagament a compte de l’Impost sobre la Renda de Persones físiques que realitza l’ocupador.

Mesures de l'ocupació

15. Contracte de formació

Implementar el contracte formatiu en l’esport, com a règim específic del Reial decret 1529/2012 amb reconeixement específic de les formacions federatives.

16. Pocket money

Excloure de l’àmbit de la laboralitat, i de l’obligació d’alta a la seguretat social, les prestacions realitzades en l’àmbit esportiu amb caràcter voluntari a les quals s’atorgui un rescabalament de despesa no justificada per import màxim de 450 € mensuals.

Mesures del finançament

17. Activitats de joc

Incorporar les federacions esportives d’àmbit autonòmic en el repartiment de la recaptació derivada de l’Impost sobre activitats de joc en relació amb les apostes mútues esportives.

18. Rifes, tòmboles i apostes

Afectació de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries per destinar-lo a les federacions i els clubs esportius de Catalunya.

19. Impost aliments ultraprocessats

Creació i afectació d’impost sobre aliments considerats ultraprocessats per destinar-lo a programes esportius de practicants en edat escolar i universitària de federacions, consells i universitats.

20. Crèdit 50% subvencions

Atorgar sense tràmit el 50% de l’import corresponent a la subvenció atorgada a les federacions esportives en l’exercici 2019 com a crèdit per a la liquiditat amb càrrec a la bestreta de la subvenció 2020.

21. Subvenció impacte clubs

Destinar 25 milions d’euros per a subvencions a clubs, federacions, consells esportius i altres entitats esportives sense afany de lucre per al sosteniment de l‘activitat esportiva en general i pal·liar el dèficit derivat de la crisi de la COVID-19.

22. Subvenció recuperació temporada

Establir com a data límit per realitzar l’activitat esportiva subjecta a subvenció de l’any 2020 aquella que així comuniqui als efectes cada federació esportiva, d’acord amb el calendari previst per a la recuperació de la temporada present.

23. Compensació competició oficial cancel·lada

Flexibilitzar les bases reguladores de la subvenció 2020, eximint de vincular l’activitat a subvencionar a un pla d’actuació o pressupost previ, i procurar compensar els danys i perjudicis derivats de la pèrdua d’ingressos o de l’augment de despesa per la suspensió de la competició oficial de les federacions esportives catalanes.

24. Subvenció Seguretat Social

Contemplar com a despesa elegible per a la justificació de subvenció el pagament de les quotes en seguretat social que en el seu cas hagin hagut d’efectuar les entitats esportives que han adoptat Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació per força major.

25. Ajornament retorn imports

Ajornar i fraccionar les condicions de retorn de les aportacions reintegrables.

26. Contracte programa

Articular el contracte programa com a mecanisme principal de finançament amb les entitats col·laboradores de l’administració esportiva.

27. Beca esportiva

Crear un fons de beques individuals per a l’accés a activitat de pràctica esportiva per a persones que es trobin en situació socioeconòmica desfavorable.

Àmbit competencial de les mesures

70 Federacions esportives catalanes

Rambla Catalunya 81, pral

08008 Barcelona

tel: 93 487 45 75 | fax: 93 488 04 75​