Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Àrea de Compliment Normatiu 

 El Servei de Compliment ofereix a les federacions esportives catalanes assessorament en l’àmbit del compliment ètic i normatiu. En essència, aquest servei consisteix en les següents funcions:

- Anàlisi dels riscos d’incompliment de la normativa que resulti d’aplicació a les federacions.

- Sobre la base dels riscos d’incompliment detectats, dissenyar i aplicar els protocols que resultin pertinents per tal de minimitzar la possibilitat de materialització i, en el cas de produir-se, preveure els oportuns mecanismes de reacció.

- Elaboració de manuals i codis de conducta que assegurin els compliment de la legalitat vigent i/o uns estàndards d’ètica, responsabilitat