Benvinguda del President

Em plau donar-vos la benvinguda a la nova pàgina web de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Fa uns anys, vam posar en marxa aquesta eina de comunicació tan directa i eficaç, una eina que permet a la UFEC estar a l’abast de totes les persones apassionades de l’esport. Ara, estem molt contents d’iniciar una nova etapa, amb una nova plataforma que serà de molt més fàcil accés per a tothom.

Es tracta d’un nou web amb un disseny que permet una navegació molt més accessible per a tothom que ens visiti. Una aposta per fer molt més visibles totes les notícies d’actualitat del món de l’esport federat català, aquest esport que ens és tan pròxim i que sovint té poca presència als mitjans de comunicació. Un web, que a més de donar una major visibilitat a les disciplines més minoritàries també recollirà tota la informació que fa referència a la Unió i tots els seus serveis i activitats.

Internet com el màxim exponent de comunicació mundial, on podem combinar informació, imatges i vídeos, passa, doncs, a ser una aposta clara de la Unió de Federacions i de les federacions catalanes.

Gerard Esteva i Viladecans
President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Què és La Unió de Federacions?

Un òrgan de solidaritat entre les federacions esportives catalanes i el conjunt de l’esport a Catalunya.

Un òrgan de representació de l'esport a Catalunya.

Un òrgan assessor de la Generalitat de Catalunya.

 

Un òrgan de debat i solució de problemes o qüestions interfederatives.

Un òrgan de formació en els ensenyaments esportius.

 
Aspectes rellevants
Història
L’any 1933 es va constituir la Unió Catalana de Federacions Esportives, presidida per Pompeu Fabra.

Tres anys més tard, acaba la seva activitat amb motiu de la Guerra Civil.

Amb la instauració de la democràcia, la Generalitat crea per decret la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Marc Legal
DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

DECRET 55/2014, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Estatuts de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Consell directiu (feu clic als noms)
PRESIDENT
Sr. Gerard Esteva i Viladecans
VICEPRESIDENTS
Sr. Enric Bertran i Campañá
Sra. Maribel Zamora i Gómez
SECRETARI
Sr. Xavier March i Mateu
TRESORERA
Sra. Francina Guardiola i Flix
VOCALS
Sra. Marina Gómez i Hernàndez
Sr. Carles Muñoz Vázquez
Sr. Xavier Adell i Salvatella
Sr. Juan Soteras i Vigo
Sr. Joan Villuendas i Bornau
Sra. Mònica Bosch i Forrellad
Sr. Joan Ollé i Bartolomé
Sr. Ramón Nogué i Audinis
Sr. Ferran Aril i Duran
Sra. Kira Menén i Balaguerò
Sr. Jordi Tamayo De Winne
Sra. Maria Dolors Luna Santana
Sra. Susana Martínez Martínez
Sr. Ignasi Planas Rivas
Estatuts

La publicació i entrada en vigor del Decret de la Presidència de la Generalitat de Catalunya núm. 196/85, de 15 de juliol, pel qual es regula la creació de la Unió de Federacions Esportives Catalanes, representa un nou pas per a l’estructuració i reglamentació de l’esport federat a Catalunya, amb plena autonomia i capacitat de decisió. El llarg camí iniciat el 1981 amb el Decret de 13 d’abril i l’Ordre de 21 de setembre, que regulaven la constitució i el funcionament de les federacions esportives catalanes amb personalitat jurídica plena, havia d’entroncar necessàriament amb la recuperació d’una institució catalana singular que ja existia fins i tot abans de la creació d’una gestió político-administrativa de l’esport.

Ens referim a la Unió Catalana de Federacions Esportives, constituïda tres anys abans que la Generalitat establís per decret d’agost de 1936 el Comissariat d’Esports.


Així és bo de recordar avui que una assemblea celebrada el mes de juliol de 1933 constituí la Unió Catalana de Fede- racions Esportives, a la qual pertanyien les divuit federacions esportives de Catalunya existents fins aquell moment. És ben conegut que el seu primer Consell el presidí Pompeu Fabra i que uns anys després, el 17 de juliol de 1934, fou declarada corporació oficial de la Generalitat de Catalunya la Unió Catalana de Federacions Esportives