Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Secretaria General - Gerència

· La Secretaria General és qui desenvolupa l’engranatge de tots els departaments tècnics de la Unió, tot harmonitzant les decisions i els projectes, tenint en compte sempre una visió de futur i a llarg termini.

· Estableix objectius i prioritats, organitza tasques i deriva responsabilitats per aconseguir l'efectivitat dels projectes en què es troba immersa la Unió. Coordina i dirigeix les instal·lacions esportives que gestiona La Unió arreu del país.

· La Gerència s’ocupa de portar un rigorós control de les finances fent un seguiment constant de les despeses i garantint els pagaments segons els criteris establerts.

· Vetlla per dur a terme els acords presos per l’Assemblea General seguint les directrius marcades pel Consell Directiu. És qui també coordina i impulsa totes aquelles iniciatives que contribueixen al desplegament de la Unió en tots els seus vessants.