Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Servei Laboral

Des del Departament es busca un assessorament integral en l’àmbit del Dret del treball i de la seguretat social, i especialitzat en l’àmbit del sector esportiu.

S'analitzen les relacions laborals en l’entitat, des de la gestió laboral fins a la més completa visió de tots els aspectes relacionats amb el dret del treball i la seguretat social, donat que en l’anàlisi participen advocats, economistes, fiscalistes i altres professionals que aporten un ampli coneixement dels diferents àmbits d’actuació dels clubs esportius que fan possible que les solucions trobades siguin globals, personalitzades i eficaces.

Assessorament i gestió laboral

L'objectiu d'aquest servei és prestar, a totes les federacions, i clubs un assessorament global, capaç de cobrir les gestions de periodicitat mensual, així com les diferents necessitats de les federacions en relació als seus treballadors, envers a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

Aquesta tasca es tradueix en la prestació dels serveis següents:

· Confecció de les nòmines dels treballadors, així com de les assegurances socials.

· Preparació de la informació necessària per a la declaració periòdica de les retencions a compte de l'IRPF , referent als treballadors i professionals, així com per a retribucions en espècie i similars.

· Preparació de la informació necessària per a la declaració - Resum Anual de Retencions a compte de l'IRPF.

· Certificats individuals de remuneracions, retencions i descomptes de la Seguretat Social als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Certificat Retencions).

· Assessorament, preparació i tramitació de la documentació necessària per a la contractació de treballadors, pròrrogues i variacions de dades. No s'hi inclouen els contractes d'Alta Direcció.

· Informació periòdica sobre venciments de contractes i seguiment per a l'execució de les passes pertinents.

· Preparació i tramitació de la documentació necessària per als casos de baixa de treballadors de la federació. Càlcul d'indemnitzacions i/o quitances.

· Resolució de les consultes que siguin formulades verbalment o per escrit sobre els anteriors aspectes.

· La Unió ofereix aquest servei de manera gratuïta per a totes les federacions que així ho sol·licitin.

· Estudis de costos laborals i compensació.

· Auditoria laboral de empresa.

· Assessorament juridicolaboral.

· Assessorament a RH.

· Consultes jurídiques d’assumptes individuals i col·lectius.

· Assessorament i negociació amb Comitès d’Empresa.

· Acomiadaments individuals i col·lectius (ERO).

· Conciliacions laborals a Departament de Treball.

· Procediments a Inspecció de Treball.

· Representació processal Jutjats Socials.

· Recursos a tribunals superiors.