Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Administració - Servei Comptable

Des del departament es gestiona tota la part econòmica i comptable de la Unió com també de les instal·lacions esportives.

· Es dóna assessorament a les federacions esportives que ho requereixen com també es col·labora amb les que no disposen de serveis propis de la comptabilitat en la seva gestió regular.

· Es resolen les consultes que es puguin ocasionar.

· Fomenta l’ús d’eines informàtiques de gestió per tal de facilitar i modernitzar els processos econòmics.

· S’ocupa de portar un rigorós control de les finances de la Unió, fent un seguiment constant i vetllant per la màxima solvència econòmica.

· Garanteix la més absoluta confidencialitat respecte la informació comptable de les federacions, així com de tots els assumptes relacionats amb el seu finançament.

· Manté les relacions econòmiques entre els organismes públics i les federacions catalanes com a usuaris de fons públics.

· Vetlla per assolir amb èxit les sol·licituds i justificacions de les subvencions de les federacions i de la pròpia Unió a l’Administració pública.

· Coordina i controla les finances amb el pressupost anual.

· Dóna suport a la gestió interna del secretari general així com també col·labora amb el Departament fiscal i laboral.